*Thiền Phật Giáo Ấn Độ

Giới thiều các phương pháp thiền

+ Thiền Chỉ, Thiền quán

+ Thiền Giấc Mộng và Giấc Ngủ